Abteilungen

Abgabenbuchhaltung, Amtskassa
Telefon: +43 2628 6371115
Faxnummer: +43 2628 6371133
E-Mail (offiziell): nadine.heszler@felixdorf.gv.at
Zimmer: Parterre rechtsBauamt
Leiter: Vbgm. Ing. Günther Straub
Telefon: +43 2628 6371116
Faxnummer: +43 2628 6371133
E-Mail (offiziell): guenter.straub@felixdorf.gv.at
Zimmer: Parterre rechts


Buchhaltung
Leiterin: Gabriela Janisch
Telefon: +43 2628 6371124
Faxnummer: +43 2628 6371133
Zimmer: Parterre rechtsFriedhof, Meldeamt
Telefon: +43 2628 6371119
Faxnummer: +43 2628 6371133
E-Mail (offiziell): barbara.anton@felixdorf.gv.at
Zimmer: Parterre rechtsSekretariat, Verwaltung
Telefon: +43 2628 63711
Faxnummer: +43 2628 63711 33
Zimmer: Parterre links